Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron endurance.net.pl oraz kawadlabiura.pl.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze stron endurance.net.pl i kawadlabiura.pl jest Endurance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniłowskiego 9, 42-216 Częstochowa wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581624, NIP: 9492203126; REGON 362787880 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, miasto, numer telefonu, e-mail. Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Regulaminem.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Polityce Prywatności podanie danych jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w powyższych celach, może on cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem info@endurance.net.pl lub tel.: +48 34 387 86 88. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: info@endurance.net.pl

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia strony internetowej, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie Klient zawarł z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania danych Klientów wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę endurance.net.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Serwis techniczny

Oferujemy stałe wsparcie przy serwisie urządzeń, które sprzedajemy. Sprawdź, jak funkcjonuje nasz serwis techniczny.

Kontakt

Wszystkie dane kontaktowe w jednym miejscu. Wystarczy zajrzeć w zakładkę „Kontakt”, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje.

Strona wykorzystuje pliki cookies.